Stortings- og sametingsvalget 2017

 

Stortingsvalg: 

Ved stortingsvalg er landet delt inn i 19 valgdistrikt som tilsvarer fylkene, inkl. Oslo kommune som er eget fylke.  Det velges 169 representanter til Stortinget. Valgperioden er 4 år.  Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, og som noen gang har vært folkeregisterført som bosatt i Norge (det siste vilkåret gjelder ikke for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand).  Det er et vilkår for stemmerett til alle valg at man ikke har mistet stemmeretten etter Grunnlovens § 53.  Valgdagen kan velgerne bare avgi stemme i den kommunen hvor de er innført i manntallet.

 

Sametingsvalg: 

Den samiske folkegruppe skal ha et eget landsomfattende sameting, valgt av og blant samene.  Sametingets arbeidsområde er alle saker som etter tingets oppfatning særlig berører den samiske folkegruppe.  Det skal velges 39 representanter til Sametinget.  Stemmerett ved valg til Sametinget har alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg i kretsen, og som på valgdagen står innført i  sametingets valgmanntall i kretsen (jfr. § 2-6 i Sameloven).  Sametingsvalg er det i Norge hvert fjerde år.  Sametingsvalget avholdes samtidig med stortingsvalget.  I Rendalen har vi færre enn 30 personer registrert i sametingets valgmanntall, så det er kun mulighet til å avgi forhåndsstemme til sametingsvalget (ikke ved selve valgtinget). Dette har sammenheng med anonymitet og hemmelig valg. 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

Valgdag: 

Stemmegivningen i de enkelte valgkretser ved stortings- og sametingsvalget 2017 avholdes mandag 11. september 2017 i tidsrommet fra kl. 09.00 til kl. 18.00 for alle stemmestedene.

 

Stemmekretser og stemmesteder:    
      Stemmekrets:                 Stemmested:    
      Rendalen sør                   Rendalen sjukehjem
      Rendalen nord                 Rendalen kommunehus

 

 

NB!
I Rendalen har vi færre enn 30 personer registrert i sametingets valgmanntall, så det er kun mulighet til å avgi forhåndsstemme til sametingsvalget (ikke ved selve valgtinget).  Dette har sammenheng med anonymitet og hemmelig valg.

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

Valgstyre:
-  Ordfører Norvald Illevold   (leder) 
-  Varaordfører Svein Kjetil Bjørnseth   (nestleder) 
Marit Bjørnstad   (medlem)

 

 

Valgstyrets sekretariat: 

Kultur og service

Eva P. Lillemo

 

 

Dataansvarlig valg:

Tord Busterud

 

 

Manntallet: 

Manntallet blir utlagt fra 11. juli t.o.m. 11. september 2017 ved følgende steder:

    -   Rendalen kommunehus (Bergset)

             (for kretsen Rendalen nord) 

    -   Rendalen sjukehjem

             (for kretsen Rendalen sør) 

 

Manntallsfører: Eva P. Lillemo

 

Husk å sjekke om du står i manntallet!

Kontakt Eva ved eventuelle feil/endringer m.h.t. manntallet.

 

Når det gjelder sametingsvalget, blir manntallsførte her direkte tilskrevet omkring dette.

 

 

Forhåndsstemmegivning: 

Forhåndsstemmegivningen foregår slik:

 

     Tidsrom:  *  Alle hverdager i kommunehuset (Budeia)

                         kl. 12.00–15.00                  

                         f.o.m. 10. august 2017 t.o.m. 8. september 2017. 

                    *   I tillegg holdes åpent

                         lørdag 26. august 2017 og lørdag 2. september 2017

                         kl. 12.00–kl. 14.00 i kommunehuset (Budeia).

           

                    *  Tidligstemming: Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på

                        Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden

                        for forhåndsstemmegivning eller ved valgtinget, kan henvende seg

                        til Rendalen kommune (kommunehuset v/forhåndsstemme-

                        mottaket) og avgi stemme fra 1. juli 2017 og frem til

                        forhåndsstemmegivningen starter 10. august 2017.

                        Vennligst avtal tid på forhånd, hvis du har behov for å tidligstemme.

                        Oddveig Kværnes Bakkom kontaktes hvis behov for tidligstemming.

 

NB!  Forhåndsstemmeperioden utenriks og på Svalbard er f.o.m. 1. juli 2017 t.o.m.

       1. september 2017.

 

Stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen:     

-   Oddveig Kværnes Bakkom (leder)

-   Larine E. Larsen

-   Synnøve Grøndal

-   Karin Rugsveen

-   Birgitte Nytrøen

-   Elin Sandbakken 

-   Eva P. Lillemo

 

Vennligst henvend deg i kommunehusets resepsjon når du skal forhåndsstemme :-)

 

Forhåndsstemmegivning i annen kommune og utenriks:

Du kan også avgi forhåndsstemme i annen kommune og ved utenriksstemmegivning,

men du har som velger selv ansvar for å avgi den i så god tid at den ved postforsendelse

rekker frem til oss/Rendalen kommune senest kl. 17.00 tirsdag 12. september 2017.

 

NB!  Forhåndsstemmeperioden utenriks og på Svalbard er f.o.m. 1. juli 2017 t.o.m.

       1. september 2017.
 

Forhåndsstemmegivningen ved institusjonene og omsorgsboligene foregår slik: 

 

Tirsdag 5. september 2017: 

      -   Alderspensjonatet (Otnes):      Kl.  10.00 – kl. 11.00

      -   Rendalen sjukehjem:               "    11.00 –  "  12.30

      -   Omsorgsboligene (Otnes):        "    12.30 –  "  13.30

      -   Omsorgsboligene (Bergset):     "    14.00 –  "  15.00

 

Stemmemottakere ved forhåndsstemmegivningen ved institusjonene:

Oddveig Kværnes Bakkom (leder) 

Elin Sandbakken 

 

 

Stemme hjemme? 

Hvis du p.g.a. sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte i valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du ta kontakt med Rendalen kommune v/Oddveig Kværnes Bakkom og avtale tid som vi kommer hjem til deg slik at du får forhåndsstemt i hjemmet ditt (ambulerende forhåndsstemming).  Frist for å gi slik beskjed er innen onsdag 6. september 2017.  

 

Stemmemottakere ved hjemmestemming/ambulerende forhåndsstemmemottak:

-   Oddveig Kværnes Bakkom (leder) 

-   Elin Sandbakken  
 

 

Oppgjørsledelse: 

Tord Busterud

-  Eva P. Lillemo

 

 

Tellekorps: 

Tellekorpsets medlemmer, valgting: 

            -  Anne Marie L. Haarseth

            -  Nanna Haugseth

            -  Monica Misterosen

Tellekorpsets medlemmer, forhåndsstemmer:   

            -  Kari J. Høye

            -  Elin Sandbakken

 

Valgstyret er observatører ved valgoppgjøret valgkvelden.

 

Valgoppgjøret er offentlig, og har åpne dører under tellingen.

 

 

Stemmestyrer: 

 

Rendalen nord: 

           -  Karin Rugsveen (leder)

           -  Marit B. Bjørke (nestleder)

           -  Bjørn Lervang

           -  Jardar Ellevold

 

           Vararepresentanter:

           Sigbjørn Nystuen og Ingrid Marie Lutnæs

 

Rendalen sør: 

           -  Asgeir Nabben (leder)

           -  Gert Storbakken (nestleder)

           -  Inger Karin Trøen 

           -  Oddveig Kværnes Bakkom

 

           Vararepresentanter:

           Halvor Sveen og Kathrine Sponberg Øien

 

 

Disse listene stiller i Hedmark ved stortingsvalget 2017:

Alliansen, Arbeiderpartiet, Demokratene i Norge, Fremskrittspartiet, Helsepartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Kystpartiet, Liberalistene, Miljøpartiet De Grønne, Norgespartiet, Partiet De Kristne, Pensjonistpartiet, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre.

 

Her ser du partilistene med de enkelte kandidatnavn:

Godkjente partilister ved stortingsvalget 2017

 

 

Slik kan du endre stemmeseddelen ved stortingsvalget:

  

     Endre rekkefølgen på kandidatene

     Sett et (nytt) nummer i ruten til venstre for navnet til kandidaten(e) slik at du  

     markerer hvordan du vil at rekkefølgen på kandidatene skal være. Det gjør du

     ved å sette ønsket nummer i ruten FORAN navnet til kandidaten.  Du kan endre

     rekkefølgen på så mange kandidater du vil.

 

     Stryke kandidater 

     Sett et merke (kryss) i ruten til høyre for navnet til kandidaten(e) du vil stryke.

     Det gjør du ved å sette kryss i ruten BAK kandidatnavnet.  Du kan stryke så

     mange kandidater du vil. 

 

 

Disse listene stiller ved sametingsvalget når det gjelder krets 6 Sørsamisk valgkrets:

Lister ved krets 6 Sørsamisk valgkrets

 

 

Slik kan du endre stemmeseddelen ved sametingsvalget:

     Du kan endre på stemmeseddelen ved å endre rekkefølgen på kandidatene. 

     Det er ikke anledning til å stryke kandidater.

 

 

Lenker og regelverk omkring stortings- og sametingsvalget:

Hedmark fylkeskommune (valg)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sametinget 

Valgdirektoratet 

Valgportalen

Sameloven

Valgloven  

Valgforskriften 

Grunnloven

 

 

Informasjonsbrosjyrer på flere språk: 

Valgbrosjyrer

 

 

Husstandsutsending i Rendalen (valginformasjon): 

Valgbrosjyre 2017 

 

 

                                                                ***

 

Husk godkjent legitimasjon med bilde når du skal stemme (bankkort med bilde, førerkort eller pass blir godkjent som legitimasjon).  Ta også gjerne med deg valgkortet ditt når du skal stemme.  

   

Vi oppfordrer deg til å bruke stemmeretten din!   

   

I Norge er det frie, direkte og hemmelige valg!  Vi skal sørge for at din stemme blir trygt ivaretatt m.h.t. sikkerhet og anonymitet (d.v.s. hemmelig valg), og bidra til at valggjennomføringen foregår korrekt etter valglover, valgregler og valgforskrifter.  

 

Velkommen til stemming! 

 

 

Hvis det er noe du lurer på ang. stortings- og sametingsvalget 2017, er det bare å ta kontakt med oss:

Norvald Illevold  (valgstyrets leder)

Oddveig Kværnes Bakkom  (leder forhåndsstemmegivning)

Tord Busterud

Eva P. Lillemo

 

 

:::::::::::::::::

 

Valgresultater: 

Valgresultater Stortingsvalget.

Valgresultater Sametingsvalget.

 

Publisert av: Eva P. Lillemo