22.08.17
19:00
-
21:00
  • Diverse

Ekstraordinært årsmøte i Åkrestrømmen Flerbrukshus SA


 

Til andelseiere i Åkrestrømmen Flerbrukshus SA

Åkrestrømmen 21. juli 2017

 

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Åkrestrømmen Flerbrukshus SA
tirsdag 22. august kl. 19.00 i Kafé Gina i foretakets lokaler/Åkrestrømmen Flerbrukshus.

 

Ordinær generalforsamling ble avholdt samme sted tirsdag 18. juli hvor totalt 53 andeler var representert ved fremmøte og/eller fullmakt. Styrets forslag om oppløsning av foretaket og avhending/salg av flerbrukshuset ble vedtatt med 42 stemmer. 10 stemmer for alternativt innkommet forslag om å avvente oppløsning og avhending og 1 stemme blank. Dette betyr at 76,2 % stemte for styrets forslag. Foretakets vedtekter sier følgende: «For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at minst 2/3 av stemmene er representert og at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget. Hvis ikke 2/3 av stemmene er representert på møtet, kan de fremmøtte på et nytt møte hvor alle andelseiere er innkalt med minst 1 – en måneds varsel, stemme for forslaget, og da uten hensyn til antallet av representerte stemmer». På denne bakgrunn innkalles til ekstraordinær generalforsamling slik at endelig votering kan finne sted og fremdrift besluttes.

 

Generalforsamlingen 18. juli gjennomførte valg av nytt styre – som i utgangspunktet også vil fungere som avviklingsstyre – dersom ikke den ekstraordinære generalforsamlingen bestemmer annerledes.

 

Det nye styret består av følgende:

·        Ruth Mirjam Floden (ikke på valg)

·        Steinar Berget

·        Sigvald Akre

·        John Fiskvik

 

Den ekstraordinære generalforsamling tirsdag 22. august kl.19.00 vil ha følgende dagsorden:

·        Godkjenning av innkalling og dagsorden.

·        Valg av møteleder, referent/sekretær for møteprotokoll samt 2-to personer til underskriving av protokoll.

·        Beslutning om oppløsning av foretaket og avhending/salg av Åkrestrømmen Flerbrukshus.

·        Beslutning om disposisjon av gjenværende formue etter at den aktuelle gjeld er betjent og den enkelte andelseier har fått utbetalt sitt pålydende andelsinnskudd ihht vedtektenes § 14: Allmennyttige formål eller samvirkeformål representert ved den forening eller det selskap i Rendalen som på det aktuelle tidspunkt i størst grad tilfredsstiller Åkrestrømmen Flerbrukshus´vedtekter § 2 Formål. Dette avgjøres av årsmøte på samme premisser som beskrevet for øvrig i § 14.

·        Valg av avviklingsstyre som skal forestå avviklingen, som skal skje i henhold til de regler som gjelder for oppløsning av aksjeselskap. Informasjon om status og videre prosess.

 

Undertegnet protokoll fra generalforsamlingen tirsdag 18. juli foreligger i undertegnet form, og dersom noen andelseiere ønsker protokollen tilsendt bes dette meddelt John Fiskvik pr. mobil:
900 48 348 eller pr. e-post: john.fiskvik@bilkonsult.no.

 

For styret i Åkrestrømmen Flerbrukshus SA
John Fiskvik