Kunngjøringer og høringer

Rendalen kommune vil her gi deg informasjon om planer og offentlige dokumenter som legges ut til ettersyn og høring, og endringer i tjenestetilbudet.  Dette omfatter også kommunens budsjett, rapporter med mer. Her får du nærmere informasjon om tidsfrist, hensikt og innhold med mer.

 

Legatoversikt finner du her.

Nyheter
eiendomsskatt verker og bruk

Rendalen kommune fattet i kommunestyresak 43/14 vedtak om retaksering av verker og bruk. Rendalen kommune fatter årlig vedtak om å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk jfr. Eigedomsskattelova §3 første ledd bokstav c og dette ble fattet i budsjettvedtaket for 2017 i K-sak 77/16. Du finnere mere informasjon her.

21.08.2017
Valgseddel som legges i valgurne

 

Mandag 11. september er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd.  I kommunehuset ønsker vi deg velkommen til å forhåndsstemme alle hverdager kl. 12.00-15.00 t.o.m. 8. september.  I tillegg holder vi åpent for forhåndsstemming lørdagene 26. august og 2. september kl. 12.00-14.00 i kommunehuset.  Bruk stemmeretten din!

 

Forside valgbrosjyre 2017

Vi har sendt ut ei informasjonsbrosjyre omkring kommende stortings- og sametingsvalg til alle husstandene i Rendalen kommune.  Den skal ha kommet i postkassene i disse dager.  Du kan også se den her:  Valgbrosjyre 2017

 

14.08.2017
valglogo

Mandag 11. september er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd.

 

09.08.2017
valglogo

For å kunne stemme ved høstens valg til Stortinget må du stå i manntallet.  Manntall for Rendalen kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i Rendalen kommunehus og ved Rendalen sjukehjem.

Tomtekart Holmegga boligfelt. Foto: Aktiv Eiendomsmegling AS.

Boligtomter i nytt boligfelt i Holmegga (Østagrenda, Øvre Rendal) er til salgs.  Se mer her:  Boligtomter i Holmegga

 

31.07.2017
åkrestrømmen flyfoto plangrense

Vi ønsker innspill til planprogram og oppstart av planarbeid for Åkrestrømmen sentrum, som pågår parallelt med stedsutviklingsprosjektet.

 

03.07.2017
Lille Sølesjø naturreservat - Fra Fylkesmannens side (Foto Erica Neby)

Utvidelsen av Lille Sølensjø naturreservat ble i går (21.06.2017) vedtatt ved kongelig resolusjon. Samtidig ble forskriften av 18. desember 1981 om fredning av Lille Sølensjø naturreservat opphevet.

Verneforskrift av 21.06.2017     Kart - Lille Sølensjø naturreservat

22.06.2017
Rendalens vakre kommunevåpen

Endelig er også Rendalen kommune kommet i det sosiale mediet Facebook.  Gå inn og lik oss da vel!

 

 

15.05.2017
To hender (omsorg)

Vi har et brukerråd for helse- og omsorgstjenester, som til sammen består av:
•  4 bruker-/pårørenderepresentanter
•  1 vararepresentant til ovennevnte
•  1 representant fra Rådet for eldre og funksjonshemmede
•  Avdelingssykepleier/-fagleder
•  Virksomhetsleder

21.04.2017
Logo Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Fra Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS har vi mottatt pressemelding som går på at hyttefolket slurver med brannsikkerheten.

 

11.04.2017
smiletegn og blomst

Formannskapet ønsker samarbeid med frivillige organisasjoner i Rendalen, i et prosjekt for å samle aktiviteter fra ulike lag og foreninger inkl. Rendalen Frivilligsentral i ett felles lokale; Rendalen aktivitetssenter.

 

15.02.2017
e-post i konvolutt

I tråd med regjeringens anbefalinger sender vi elektronisk post til våre innbyggere, firma og andre. Post/dokument fra oss blir distribuert via tjenesten SvarUt til din meldingsboks i Altinn, eller til din digitale postkasse; Digipost eller e-Boks.

 

 
Rendalen Aktivitets- og Ungdomssenter (RAUS)

Rendalen Aktivitets- og Ungdomssenter; RAUS, er det nye navnet av det tidligere Ungdommens Hus (Kirkeveien 24, Otnes).  Nå er renoveringsarbeidet gjort, og vi starter derfor med tjenester allerede i uke 2!

 

10.01.2017
gryte med mynter

Frist for å søke midler fra legat som føres av Rendalen kommune er 1. november.  Søknad sendes leder i hvert enkelt legat.

 

logo UDI

Grunnet reduksjon i antall ankomster av enslige mindreårige asylsøkere de siste månedene og dermed redusert behov for nye mottaksplasser, har UDI (Utlendingsdirektoratet) avlyst konkurransen der Rendalen kommune la inn tilbud.

 

23.05.2016
Den norske løve

I statsråd 22.04.2016 er valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.

 

25.04.2016
Farlig avfall

Alle næringsdrivende som leverer farlig avfall må fra 01.05.2016 ta i bruk elektronisk deklarering. Dette gjelder ved levering av farlig avfall til FIAS sine gjenvinnings- stasjoner og til mottaket på Eid, og ved henting. Informasjon fra FIAS.


04.04.2016
Logo Fjellregionen

Regionrådet for Fjellregionen inviterer hele regionen med på å arrangere gjestebud for å komme med gode ideer for en positiv utvikling i Fjellregionen. Veiledning til gjestebud + 3 vedlegg med spørsmål kan du lese her. 

21.03.2016
Logo politiet

Fra 01. mars 2016 vil lensmannskontoret i Rendalen være åpent på tirsdager, i tidsrommet fra kl 1000-1400.

25.01.2016
uttrykksikon med lyspære

Alvdal, Folldal, Tolga og Rendalen kommuner samarbeider om et energispareprosjekt hvor målsetningen er å redusere energiforbruket og å fase ut bruk av fyringsolje som grunnlast i kommunale formålsbygninger.

 

30.10.2015
valglogo

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 for Rendalen er klart.  Vi takker alle flinke valgfunksjonærer som har bidratt til at gjennomføring av årets valg har foregått på en korrekt og grei måte.   

 

Her finner du rapporter fra opptellingen:

   Antall mandater for det nye kommunestyret: 

   AP: 8

   SP: 7

   H:  1

   SV: 1

 

Kommunestyret 2015-2019 

Valgresultat kommunestyrevalget i Rendalen

Kandidatoppgjør ved kommunestyrevalget 

                                       (** = Valgt repr., * = Vararepr.)

Kandidatstemmetall kommunestyrevalget 

Partisammendrag slengerstemmer ved kommunestyrevalget

Mandatfordeling, kvotienter og antall mandater til listene ved kommunestyrevalget

 

Valgresultat fylkestingsvalget for Rendalen

Valgresultat ved fylkestingsvalget i Hedmark

14.09.2015
Generalforsamlingen i Abakus, samlet i Engerdal

Ola Næsheim startet selskapet Abakus i 2001, og har nå gått over i pensjonistenes rekker.  For å sikre kompetansen Abakus har innenfor offentlige anskaffelser, har 11 kommuner gått inn og kjøpt Næsheims aksjer.

 

24.06.2015
Hus

Kommunestyret vedtok 30.10.2014 reguleringsplan R49 Hol boligfelt, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Planen ligger på Otnes nord for Søstuveien. Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for utbygging av boliger innen området og atkomstvei til en eiendom utenfor planområdet.

 

14.11.2014
Erlend Johannesen.  Foto Adresseavisen

Vesleblakkenprisen 2014 går til Erlend Johannesen for hans innsats for gatebarn i Filippinene.  Vesleblakkenprisen er innstiftet av Rendalen kommune, og blir delt ut for 17. gang i år.  Selve overrekkelsen finner sted søndag 13. juli i Bull-museet i Rendalen; der Vesleblakken ligger begravd i hagen.

 

08.07.2014
Arealdelen 2014-2026

Kommunestyret vedtok 26.6.2014 201301 Kommuneplanens arealdel 2014-2026, jf. plan- og bygningsloven § 11-15. Planen revidert blant annet for å sette mer naturlige grenser for spredt bebyggelse og klargjøre forholdet til landbruk pluss-tiltak.

 

04.07.2014
Fjøstjønna hytte

Kommunestyret vedtok 22.5.2014 reguleringsplan 201302 Fjøstjønna hyttefelt, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Formålet med reguleringsplanen er å stadfeste og legge til rette for fradeling av 13 eksisterende hyttetomter, stadfeste veier og legge til rette for å etablere nye vannposter og føre strøm fram til hyttene.

 

03.06.2014
Hanestad fjelltak. Foto: Erin Sandberg

Kommunestyret vedtok 29.4.2014 reguleringsplan R46 Hanestad fjelltak, jf. plan- og bygningsloven § 12-12. Formålet med reguleringsplanen er å stadfeste eksisterende masseuttak, åpne for en utvidelse av fjelltaket og regulere inn områder for lager og knusing.

 

13.05.2014
logoTV-aksjon 2013

Årets TV-aksjon NRK gikk av stabelen i går, søndag 20. oktober.  Aksjonen var tildelt Nasjonalforeningen for folkehelsen og demenssaken.  Frem til nå (mandag kl. 15.45) ser det ut til at det ble innsamlet hele 77,95 kroner pr. innbygger i Rendalen, noe vi synes er et kjempebra resultat!  Det kan bli endringer i dette resultatet, så følg med her.  Vi benytter anledningen til å si tusen takk til innbyggerne for alle bidrag fra Rendalen, og retter samtidig en stor takk til de frivillige bøssebærerne som gikk rundt med bøsser søndag.

 

 

21.10.2013
Smiley med febermåler

Rendalen har en økning i sykefraværet for 1. kvartal 2013.

 

14.06.2013
Logo Fylkesmannen

Vergemålsloven trer i kraft 1. juli 2013. Dette betyr blant annet at dagens overformynderier opphører og at Fylkesmannen overtar disse oppgavene. Informasjon til kommunens innbyggere 

07.05.2013
ContainerFIAS

FIAS har nå lansert et bedre sorteringstilbud for hyttefolk i Fjellregionen.   Pressemelding - bedre sorteringstilbud for hytter

27.09.2012

Høringer

Høring brukes for at innbyggere, organisasjoner og næringsliv skal få si sin mening, for at de skal kunne føre kontroll med hva forvaltningen gjør og hvordan den utfører sine oppgaver. Saker sendes på høring fordi

  • det er en demokratisk rett for alle å få være med på å utforme offentlig politikk
  • berørte interessers synspunkter skal bli kjent for dem som skal fatte beslutninger
  • saker skal opplyses så godt som mulig før beslutninger fattes (ref. forvaltningsloven)
  • deltakelse skaper bedre forankring og letter gjennomføring av tiltak